Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

Název společnosti: VASCUMED s. r. o.

Sídlo firmy a provozovna: Vídeňská 1021/6, 639 00 Brno, Česká republika

IČ: 28267389 DIČ: CZ28267389  

Firma je plátcem DPH.

Kontakty:
+420 601 507 799
eshop@vascumed.cz

Pracovní doba: 10.00 - 15.00 hod.

II. NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

III. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

IV. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo na odstoupení od objednávky. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

V. CENA ZBOŽÍ

Cena nabízeného zboží se vždy účtuje včetně DPH. Cena platná v době závazné objednávky kupujícího je pro prodávajícího závazná. Slevové poukazy vydané prodávajícím lze uplatnit jen v internetovém obchodě prodávajícího. Každý slevový poukaz bude obsahovat podmínky jeho použití.

VI. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží skladem posíláme v první pracovní den po potvrzení objednávky. U zboží, které není skladem, je lhůta dodání 3–10 dní. V případě delší lhůty dodání je kupující informován prodávajícím o době dodání.

VII. ZPŮSOB DOPRAVY

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V případě zvolení Osobního odběru je nutné uhradit objednávku předem.

 VII. CENY DOPRAVY

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li v sekci „Způsob dopravy“ uvedeno jinak, je poštovné zdarma. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující veškerá rizika dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

VIII. PLATBA

Platební kartou online –  v takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 24 hodin.

Převodem - zboží je odesláno zákazníkovi až po zaslání 100% částky na bankovní účet prodávajícího. Platební instrukce obdrží zákazník v potvrzovacím e-mailu. Platbu provede odesláním platby ze svého bankovního účtu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

IX. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr na Naší provozovně Vídeňská 1021/6, 639 00 Brno, Česká republika.

b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti GLS;

c) Doručení prostřednictvím dopravních společností GLS.

2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

Cena za dodání zboží je 100 Kč včetně DPH.

3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

9. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

X. VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Jestliže jste si zakoupili zboží v našem e-shopu a zjistili jste, že Vám nevyhovuje, máte možnost do 14 dnů od jeho převzetí zboží vyměnit nebo vrátit.

Dodržujte však prosím následující body:•

 • Zboží nesmí být poškozené a musí být kompletní, tedy ve stavu, v jakém jste jej převzali.Zboží nám zašlete zpět (ideálně v originálním obalu a v původní krabici) spolu s vyplněným formulářem pro výměnu a vrácení zboží a s fakturou nebo dokladem o zaplacení na adresu Výměna/vrácení, VASCUMED s.r.o; Vídeňská 1021/6, 639 00 Brno, Česká republika
 • nebo jej osobně předejte na naší pobočce.
 • Zboží nelze odeslat na dobírku.
 • Poštovné je vráceno pouze v případě, je-li vrácena kompletně celá objednávka.
 • Po přijetí Vaší zásilky Vám do 14 dnů vrátíme peníze.
 • Upozornění: Opotřebení a poškození zboží může být v některých případech jednostranně započteno oproti kupní ceně. 

XI. REKLAMACE

Základní podmínky reklamace námi prodávaných výrobků

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku vada v době pro uplatnění práv z vad, má spotřebitel právo tuto vadu reklamovat.
 2. Spotřebitel uplatňuje reklamaci výrobku v prodejně, kde bylo zboží převzato, a to osobně nebo prostřednictvím přepravní služby výrobek zakoupený prostřednictvím e-shopu pak také v provozně prodávajícího. Výrobce prohlašuje, že veškeré reklamace bude řešit pouze s prodejnou, kde bylo zboží převzato, nikoli individuálně se spotřebitelem.
 3. Vadu u zakoupeného výrobku lze vytknout po dobu pro uplatnění práv z vady. Práva z vad se u zdravotních kompresivních prostředků vztahují na stálé vlastnosti kompresivního zboží pro účely skladování po dobu 24 měsíců a praktická upotřebitelnost výrobku pak činí 6 měsíců. Předpokladem pro uplatnění práv z vad je dodržování zásad správné údržby výrobků dle návodu na používání kompresivních výrobků, který je nedílnou součástí každého výrobku.
 4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu dob k uplatnění práv z vad v důsledku používání nesprávně určené velikosti (shrnování, rolování), nesprávného ošetřování výrobku a nedodržování návodu na používání kompresivních výrobků MAXIS nebo opotřebením způsobeným obvyklým užíváním. Mechanické poškození výrobku (protržení) nelze uznat jako reklamaci!!!
 5. Vada věci musí být uplatněna v době pro uplatnění práv z vad (24 měsíců ode dne převzetí) a bez zbytečného odkladu poté, co ji bylo možné při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „OZ“). Případné další pokračování v užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady do stavu neopravitelnosti, znehodnocení výrobku, zamezení kvalitní opravy věci a z těchto důvodů může být důvodem k zamítnutí reklamace.
 6. Uplatní-li spotřebitel právo z vady koupeného zboží řádně a včas (dle §2112 odst. 1 a §2169 OZ) je prodávající povinen reklamaci vyřídit vč. odstranění případných vad (v případě oprávněné reklamace) a spotřebitele o jejím vyřízení informovat nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (dle §19 odst.3 zákona č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). O vyřízení reklamace bude spotřebitel informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním listu.
 7. Spotřebitel předkládá k reklamaci výrobek vždy čistý a ve stavu, kdy posouzení takového výrobku nebrání obecně zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn nepřijmout zboží k reklamaci. Spotřebitel nemůže na prodávajícím nebo pracovníkovi reklamačního oddělení požadovat, aby za něj prováděl očištění výrobku, a to zejména z hygienických důvodů.
 8. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 9. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat opravu nebo dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li oprava věci ani dodání nové věci možné, může odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, případně i pokud se jedná o vadu podstatnou. V takovém případě má spotřebitel rovněž právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 11.  Za účelem správného výběru odpovídající velikosti poskytuje prodávající spotřebiteli poradenskou službu.
 12. Pro účely reklamačního řízení dodá výrobce svému odběrateli formulář „ Reklamační list“, jeho úplné vyplnění urychluje vyřízení reklamace prodávajícím.
 13. V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@vascumed.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XIII. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.8.2023.

 


PŘÍLOHA Č. 1 - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Vzorový formulář pro odstoupení́ od kupní́ smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku

Milí zákazníci, pokud Vám zakoupené zboží nesedí či nevyhovuje, můžete nám ho bez udání důvodu do 14 dnu od doručení vrátit. Vrácené zboží musí být kompletní, nenošené, nepoškozené a musí být zabaleno v originálním obalu.

ÚDAJE O SPOTŘEBITELI

Jméno a příjmení:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Číslo účtu:


 

ODSTOPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

__ANO    __ NE

Oznamuji, že tímto odstupuji v níže uvedeném rozsahu od kupní́ smlouvy uzavřené na základě níže uvedené́ objednávky.

 

Datum odstoupení:_____________________                Podpis zákazník: _________________________

 

VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Číslo objednávky nebo faktury:

Název vráceného zboží́ (dle objednávky):

Důvod:

 

 


 

POSTUP VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Vyplňte prosím čitelně tento formulář. Formulář (nebo jeho kopii) nám doručte spolu s vráceným zbožím. Budemé Vám vděční za uvedení důvodu vrácení, umožní́ nám to zlepšovat naše služby.
 2. Vrácené zboží bezpečně zabalte a zvolte jednu z následujících možností:
  1. a) zboží́ s formulářem zašlete na adresu: VASCUMED s.r.o; Vídeňská 1021/6, 639 00 Brno
  2. b) nebo pokud Vám to vyhovuje více, můžeté zboží́ s vyplněným formulářem vrátit po předchozí domluvě osobně na naší pobočce
 3. Peníze odesílámé na Vámi uvedený účet do 10 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží́.

 

Děkujemé za Váši přízeň! VASCUMED tým